KULLANICI SÖZLEŞMESİ

GENEL 

 

1. Bu sayfa, üzerinde atıfta bulunulan belgeler ve çervimiçi/çevrimdışı marka varlıkları ile birlikte, www.pupsofistanbul.org, www.pupsofistanbul.com, www.catsofistanbul.org ve www.catsofistanbul.com web sitelerinin (“Marka Varlıkları”) kullanım şartlarını ("Kullanım Şartları") içermektedir. Marka Varlıklarını kullanmaya başlamadan önce Kullanıcı Sözleşmesini lütfen dikkatlice okuyunuz. Marka Varlıklarını kullanarak, Kullanıcı Sözleşmesine uygun davranacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiyorsanız, lütfen Marka Varlıklarımızı hiç bir surette kullanmayınız.

2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, tarafımızca uygun görülen herhangi bir zamanda, hiç bir bildiri yapılmaksınızın revize edilebilir. Bu değişiklikler sizin için yasal olarak bağlayıcı olup, herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Dolayısıyla lütfen bu sayfayı farklı zamanlarda  ziyaret ediniz.  


MARKA VARLIKLARINA ERİŞİM

 

3. Marka Varlıklarımız üzerinde sunulan ürün/hizmetleri - önceden bildirimde bulunmaksızın - kaldırma, değiştirme, geri çekme ya da üzerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Marka Varlıkları üzerinde paylaşılan herhangi bir içeriği (aşağıda tanımlanmıştır) - önceden bildirimde bulunmaksızın - kısa süreli veya süresiz olarak, kaldırma, geri çekme veya üzerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.  Marka Varlıklarına, her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir zamanda ya da herhangi bir süre boyunca ulaşılamaması durumunda Rana Babaç Çelebi Aromaterapi & Doğal Kozmetik ("AA") sorumlu tutulamayacaktır. 

4. Markalarımızdan e-bülten almak üzere kayıt olan herkes, ilgili kayıt formuna girdiği tüm bilgilerin güncel, eksiksiz ve doğru olduğunu, ayrıca başvurunuzun yürürlükteki herhangi bir kanun ya da düzenlemeyi ihlal etmediğini kabul, beyan ve garanti etmiş sayılır.

5. Marka Varlıklarını kullanırken, özellikle aşağıdaki Kabul Edilebilir Kullanım bölümü olmak üzere bu sayfada belirtilen Kullanım Sözleşmesine tamamiyle uymanız gerekmektedir. İnternet bağlantısı kullanarak Marka Varlıklarına erişim sağlayan tüm kişilerin bu şartlardan haberdar olması ve bunlara uygun hareket etmesi kendi sorumluluğundadır. 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

6. Biz, Marka Varlıklarımız üzerinde yayınlanan ve/ya yer alan malzemelere (“İçerik”) ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi ya da lisans alanı konumundayız. Bu çalışmalar, tüm dünya genelinde telif hakkı kanunları ve anlaşmaları ile koruma altındadır. Bunlara ilişkin tüm haklar saklıdır.

7. Tarafımızca izin verilen durumlar haricinde, Marka Varlıklarımız üzerinden elde ettiğiniz malzemeler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

8. Marka Varlıklarımız üzerinden edindiğiniz içerikler üzerinde bizim (ya da belirtilen diğer kişilerin) hak sahipliği mutlaka belirtilmelidir.

9. Marka Varlıklarımız üzerinde bulunan/yayınlanan/paylaşılan herhangi bir İçeriğin herhangi bir kısmı, biz ya da lisans verenlerimizin yazılı onayı ve/veya izni olmaksızın ticari amaçlarla kullanılamaz. Marka Varlıklarımız üzerindeki herhangi bir İçeriğin herhangi bir kısmının söz konusu lisans ya da yazılı onay ve/veya izin alınmaksızın ticari amaçlarla kullanımı, aşağıda belirtilen Kabul Edilebilir Kullanım hükümlerinin ihlali anlamına gelecektir.

10. Marka Varlıklarımızın herhangi bir kısmının Kullanıcı Sözleşmesine aykırı biçimde çıktısının alınması, kopyalanması, herhangi bir çevrimiçi ve/ya çervimdışı kullanımı halinde Marka Varlıklarımıza erişim/kullanım hakları derhal sona erer. Bu durumda ilgili malzemenin her tür kopyası bizim tasarrufumuza bağlı olmak kaydıyla iade alınır veya imha edilir. Marka Varlıklarımızın/malzeme/ürüm/içeriklerimizin izinsiz kullanımından dolayı bizim ya da tarafların karşı karşıya kalabileceği zararlardan, ihlali yapan gerçek ve/ya tüzel kişiler sorumludur.  

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM

 

11. Marka Varlıklarımıza erişimin tabi olduğu hükümler Madde A ila F arasında verilmiş olup, bu hükümler tüm Marka Varlığı kullanıcıları için geçerli olacaktır. Marka Varlıklarımızı kullanmanız aşağıdaki Kabul Edilebilir Kullanım hükümleri de dâhil olmak üzere tüm Kullanıcı Sözleşmesine uygun hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ettiğiniz anlamına gelecektir.

A. MARKA VARLIKLARIMIZI VE İLGİLİ İÇERİĞİ YALNIZCA YASALARA UYGUN AMAÇLAR İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ.

Marka varlıklarımız ya da her türlü içeriğimiz aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz:

1. Erişimin verilme amacından farklı herhangi bir amaç için;
2. Yürürlükteki yerel, ulusal ya da uluslararası kanun ya da düzenlemelere aykırı biçimde;
3. Yasadışı ya da usulsüz biçimde veya yasadışı ya da usulsüz sonuçlar doğuracak şekilde;
4. Herhangi bir bilgisayar yazılım ya da donanımının çalışmasını olumsuz yönde etkileyici virüs, Truva atı, solucan, zaman bombası, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam yazılımı vb. zararlı program ya da benzeri bilgisayar kodlarını içeren verilerin ya da malzemelerin bilinçli olarak iletimi ya da yüklenmesi için.

 

B. MARKA VARLIKLARINI KULLANARAK AYRICA ŞUNLARI KABUL ETMEKTEDSİNİZ  

1. Marka Varlıklarını ve/ya ilgili İçeriği erişimin sağlanma amacı dışında amaçlarla kullanmamayı
2. Marka Varlıkları ve/ya ilgili İçeriğin herhangi bir kısmını bu Kullanıcı Şözleşmesi hükümlerine aykırı biçimde çoğaltmamayı, kopyalamamayı veya yeniden satmayı
3. Aşağıdakilere yetkisiz erişim sağlamamayı, müdahale etmemeyi ya da bunları kesintiye uğratmamayı:

3.1. Marka Varlıklarının ve/ya ilgili İçeriğin herhangi bir kısmı;
3.2. Marka Varlıklarının ve/ya ilgili İçeriğin depolandığı herhangi bir cihaz ya da ağ;
3.3. Marka Varlıklarının ve/ya ilgili İçeriğin sağlanmasında kullanılan her tür yazılım; veya
3.4. Herhangi bir üçüncü tarafça sahip olunan ya da kullanılan her tür cihaz, ağ ya da yazılım.

 

C. Aşağıdaki içerik standartları (“İçerik Standartları”), üçüncü şahıslar tarafından Marka Varlıklarına katkı olarak iletilen her tür içerik (metin, yorum, makale, fotoğraf ve video içeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm metin içeriği ve görsel içerik) ("Katkılar") için geçerli olacaktır:

 

1. Katkılar;

1.1. Doğru olmalı (doğru bilgiler içermeli);
1.2. Orijinal olmalı (fikir belirtilmesi halinde); ve
1.3. Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve gönderildikleri ülkenin yürürlükteki hukukuna uygun olmalıdır.

 

2. Katkılar, ayrıca;

2.1. Herhangi bir kişiye yönelik onur kırıcı malzeme içermemeli;
2.2. Edebe aykırı, taciz edici, nefret dolu ya da kışkırtıcı malzeme içermemeli;
2.3. Cinsel içerikli malzemeleri teşvik etmemeli;
2.4. Şiddeti teşvik etmemeli;
2.5. Irk, cinsiyet, din, milliyet, engel, cinsel tercih ya da yaş ayrımcılığını teşvik etmemeli;
2.6. Herhangi bir diğer kişinin telif hakkı, veritabanı hakkı ya da ticari markasını ihlal etmemeli;
2.7. Herhangi bir kişiyi aldatıcı içerikte olmamalı;
2.8. Bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yasal görevi (ör. akdi ya da güvene dayalı görevler) ihlal etmemeli;
2.9. Yasadışı faaliyetleri teşvik etmemeli;
2.10. Diğer kişilerin özel hayatına yönelik tehdit taciz ya da tecavüz unsurları içermemeli veya rahatsızlık ya da gereksiz stres yaratmamalı;
2.11. Başkalarını taciz etmemeli, üzmemeli, utandırmamalı, telaşlandırmamalı veya rahatsız etmemeli;
2.12. Bir başka kişiyi taklit etmemeli ya da kimliğinizin ya da bağlantılarınızın yanlış algılanmasına yol açmamalı;
2.13. Öyle olmadığı halde paylaşan kişiye ait olduğu izlenimini vermemeli; ya da
2.14. (Ör.) Telif hakkı ihlali ya da siber suçlar gibi hiçbir tür yasadışı davranışı savunmamalı, teşvik etmemeli ya da buna yardımcı olmamalıdır.

 

D. Marka Varlıklarını ve/ya ilgili İçeriği kullanımınızın bu Kullanıcı Sözleşmesini herhangi bir şekilde ihlal edip etmediğinin tespiti bizim tasarrufumuzdadır. Bu politikanın ihlali tespit edildiğinde, uygun gördüğümüz işlemi gerçekleştirme hakkımız saklı olacaktır.

E. Yukarıda Madde A ila D hükümlerine uygun hareket etmeme, Marka Varlıklarını ve/ya ilgili İçeriği kullanım izninizin tabi olduğu Kullanıcı Sözleşmesinin esaslı ihlali anlamına gelecek olup, bu durumda aşağıdaki işlemlerden tamamı ya da herhangi biri gerçekleştirilebilecektir:

 

e1. Marka Varlıklarını ve/ya ilgili İçeriği kullanım hakkınızın derhal, geçici ya da sürekli olarak sona ermesi;
e2. Marka Varlıklarına yüklediğiniz ve/ya tarafımızca yüklenen malzemenin derhal, geçici ya da sürekli olarak kaldırılması;
e3. Tarafınıza bir uyarı gönderilmesi;
e4. Aleyhinizde, her tür maliyetin (makul idari ve yasal giderler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tazminine yönelik yasal işlem başlatılması;
e5. Aleyhinize diğer yasal işlemlerin başlatılması; ya da
e6. Makul biçimde gerek görmemiz halinde bu bilgilerin emniyet güçlerine verilmesi.

 

F. Madde A ila D'nin ihlaline cevaben başlatılacak işlemlere yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Alınabilecek önlemler yukarıdakilerle sınırlı olmayıp, makul ölçüde gerekli görebileceğimiz diğer işlemleri başlatma hakkımız saklı olacaktır.

YÜKLENEN İÇERİĞE GÜVEN 

 

12. Marka Varlıkları üzerinde yer alan İçeriğin kullanımına yönelik tüm risk tarafınıza aittir. AA bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir. Bu bilgilerin doğruluğuna yönelik herhangi bir garanti, koşul ya da güvence vermemekteyiz. Herhangi bir İçerik herhangi bir zaman itibariyle güncelliğini yitirmiş olabilir. Bunların güncellenmesine yönelik herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ 

 

13. AA ve/ya yetkilendirdiği/yetkilendireceği tüm içerik sağlayıcılar, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde aşağıdakilerden açıkça muaf olacaktır:


A. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Marka Varlıklarının ve/ya ilgili İçeriğin kullanımı, kullanılamaması, kullanımının sonuçları veya bağlantı verilen diğer web siteleri ve bunlarda yer alan materyaller nedeniyle herhangi bir kullanıcının karşı karşıya kalacağı her tür doğrudan ya da dolaylı kayıp ve/ya zararlara yönelik yükümlülükler:

a1. kar ya da gelir kaybı;
a2. iş kaybı;
a3. kar ya da sözleşme kaybı;
a4. beklenen tasarrufların kaybı;
a5. veri kaybı;
a6. peştemaliye kaybı;
a7. yönetim ya da ofis süresi kaybı; ve
a8. haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme ihlali ya da diğer herhangi bir biçimde meydana gelmiş, öngörülebilir olsa dahi her tür diğer kayıp ve zarar.  

 

14. Şüpheye mahal vermemek açısından, Madde 13, ihmalimizden kaynaklanan ya da temel bir hususun bilinçli olarak yanlış yorumlanmasına yönelik yükümlülüğümüzü ya da yürürlükteki kanunlar gereği muaf olamayacağımız diğer yükümlülüklerimizi ortadan kaldırmayacaktır.

SİZ VE MARKA VARLIKLARINI ZİYARETİNİZ HAKKINDAKİ BİLGİLER

 

15. Hakkınızdaki bilgileri, Gizlilik Politikamızda belirtilen gizlilik hükümleri doğrultusunda işlemekteyiz. Marka varlıklarımızı ve/ya ilgili İçeriği kullanarak, bilgilerinizin bahsi geçen şekilde şekilde işlenmesine onay vermiş ve tüm bilgilerinizin doğruluğunu garanti etmiş sayılırsınız.

VİRÜS, BİLGİSAYAR KORSANLIĞI VE DİĞER SALDIRILAR

16. Virüs, Truva atı, solucan, mantık bombası ya da teknolojik veya diğer şekillerde zararlı diğer malzemeler yükleyerek Marka varlıklarımızı ve/ya ilgili İçeriği bilinçli olarak suistimal etmemelisiniz. Marka varlıklarımıza ve/ya ilgili İçeriğe, Marka varlıklarımızı ve/ya ilgili İçeriği üzerinde taşıyan sunucu ya da Marka varlıklarımız ve/ya ilgili İçerikle ilişkili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamalısınız. Marka varlıklarımıza ve/ya ilgili İçeriğe hizmet aksatma (denial-of-service - DoS) ya da dağıtık hizmet aksatma (distributed denial-of-service - DDoS) saldırısında bulunmamalısınız.

17. Madde 16'nin ihlali, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir. Bu tür ihlaller ilgili emniyet yetkililerine rapor edilecek ve emniyet yetkilileri ile kimliğiniz paylaşılmak suretiyle işbirliği yapılacaktır. Bu tür bir ihlal durumunda, Marka varlıklarımızı ve/ya ilgili İçeriği kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

18. Marka varlıkları ve/ya ilgili İçerik kullanımınız ya da bununla bağlantılı herhangi bir siteden indireceğiniz malzemelerden dolayı bilgisayarınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya diğer özel malzemelerinize bulaşabilecek herhangi bir dağıtık hizmet aksatma (distributed denial-of-service - DDoS) saldırısı, virüs ya da teknolojik olarak zararlı diğer malzemelerden dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz.

MARKA VARLIKLARIMIZA LİNKLER

 

19. Marka varlıklarımıza ve/ya ilgili İçeriğe link verilebilir. Marka varlıklarımıza ve/ya ilgili İçeriğe hypertext link verilmesi (Web Sitesinin belirli sayfa(lar)ına yönelik derin linkler dahil), aşağıdaki şartlara tabidir:

19.1. Marka varlıklarımızda ve/ya ilgili İçerikte bulunan herhangi bir reklam, telif hakkı bildirimi ya da diğer bildirimleri kaldırmamanız ya da kapatmamanız;
19.2. Linkin, sitenizin Markalarımız tarafından sponsor edildiği ya da desteklendiğini belirtir ifade ya da ima içermemesi; ve
19.3. Bizden yazılı bildirim almanız halinde, Marka varlıklarımıza ve/ya ilgili İçeriğe verdiğiniz tüm linkleri hemen kaldırmanız. 

20. Herhangi bir formatta işbirliği içerisinde olduğumuz lisans sahiplerinin ya da bizim fikri haklarımızı çerçevelenemez ya da başka bir web sitesi ya da hizmete dahil edilemez.

MARKA VARLIKLARIMIZDAN VERİLEN LİNKLER

 

21. Marka varlıklarımızdan ve/ya ilgili İçerikten üçüncü taraflarca sağlanan diğer site ya da kaynaklara link verilmesi halinde, bu linklerin yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olduğu bilinmesidir. Söz konusu site ya da kaynakların içeriği üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamakta olup, bunlara yönelik ya da bunların kullanımından kaynaklanabilecek kayıp ve zararlara yönelik herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

YETKİLİ MAHKEME VE TABİ OLUNAN KANUN

 

22. Marka varlıklarımızı ve/ya ilgili İçeriği ziyaretten kaynaklanacak ya da bununla ilişkili her tür talepte İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

23. Bu Kullanıcı Sözleşmesi ve bunların konusu ya da düzenlenmesinden kaynaklanacak ya da bunlarla ilişkili her tür uyuşmazlık ya da talep (akdi olmayan uyuşmazlık ya da talepler dahil), Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu çerçevede yorumlanacaktır.

 

ŞİKAYETLERİNİZ

 

Marka Varlıklarımız üzerindeki herhangi bir İçerik ile ilgili şikayetiniz varsa ya da fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen bizimle info@catsofistanbul.com adresinden iletişime geçiniz. Söz konusu İçerik ya da ihlale konu malzemeye yönelik olarak size makul bir süre içerisinde dönüş yapmak ve/veya gerekli işlemleri başlatmak üzere elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Cats of Istanbul © 2021

Tüm hakları saklıdır.

Popüler Sayfalar

Cats of Istanbul

PATİLERİMİZDEN HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ?